Aeromaritime

Boeing 737 - MSN 23635 - F-GFUA
Boeing 737 - MSN 23635 - F-GFUA @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
F-GFUD B737-33A 24027/1597 Aéromaritime - Compagnie Aéromaritime d'Affrètement @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
F-GFUD B737-33A 24027/1597 Aéromaritime - Compagnie Aéromaritime d'Affrètement @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona